KOMETA Plzeň s.r.o.

GoogleSeznamMapyVolnyCentrumO2 ActiveO2 TechzonaJízdní řádyPSČSMSFirmyNovinkyiDnestn.czČTNovaPrimaBarrandovObchodní podmínky obchodní společnosti

KOMETA Plzeň s.r.o.

se sídlem Jateční 1723/12, 301 00 Plzeň - Východní předměstí, registrována u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 29456

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

http://eshop.kometa-plzen.cz

a

http://obchod.kometa-plzen.cz

 

  1. Úvodní ustanovení.

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KOMETA Plzeň s.r.o., se sídlem Jateční 1723/12, 301 00 Plzeň - Východní předměstí, registrována u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 29456 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), a to včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách http://eshop.kometa-plzen.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3. Spotřebitel je každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná a který přitom není právnickou osobou, či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Na spotřebitele se vztahuje zákon na ochranu spotřebitele a občanský zákoník.

1.4. Podnikatelem je ten, kdo je právnickou osobou, či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání a vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským, nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je také považována osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní, nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání a i osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pokud uvede kupující v objednávce své identifikační číslo (dále jen "IČ"), považuje prodávající kupujícího v dobré víře za podnikatele, jelikož z jeho jednání je patrné, zřejmé a lze očekávat, že jedná jako podnikatel v souladu s předchozí větou a pak bere na vědomí, že pro něj neplatí pravidla uvedená pro spotřebitele v těchto obchodních podmínkách.

1.5. Obchodní podmínky pro spotřebitele se v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele nevztahují na podnikatele, který jako osoba jedná v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou, či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a při tomto jednání uvede své IČ.

1.6. Obchodní podmínky pro podnikatele se řídí obchodním zákoníkem.

1.7. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.8. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v poslední řádce včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží, které je skladem, zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží, které není skladem, se mohou lišit v závislosti na kurzu české měny. Pro potřebu zjištění aktuální ceny a dalších informací může kupující využít na konci stránky produktu formulář „dotaz k tomuto produktu“. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. U každého produktu v řádce „Množství“ vyplní kupující počet kusů, které chce objednat a klikne na tlačítko košíku. Produkt se automaticky přenese v požadovaném množství do košíku. Kupující může dále přidávat produkty do košíku, nebo pokračovat v dokončení objednávky. Obsah košíku zobrazí kupující kliknutím v horním menu na položku „KOŠÍK“. Pokud chce kupující změnit množství, přepíše číslovku ve sloupci množství u daného produktu. Pro přepočítání ceny při změně množství klikne kupující na tlačítko „Přepočítat košík“. Objednávku kupující vytvoří kliknutím na tlačítko „Vytvořit objednávku“. Zde má kupující dvě možnosti. Pokud je kupující již z minulosti zaregistrovaný klikne na odkaz „PŘIHLÁSIT SE“, vyplní uživatelské jméno a heslo a pokračuje v procesu objednávání. Pokud se kupující nechce registrovat, klikne na odkaz „JEDNORÁZOVÝ NÁKUP“.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Osobním odběrem v Plzni se rozumí přesun zboží z centrálních skladů z Prahy a Ostravy do Plzně.

 

3.4.1. Osobní odběr: 36,- Kč včetně DPH.

3.4.2. PPL, zálohově - firma: 103,- Kč včetně DPH

3.4.3. PPL, zálohově - soukromě: 115,- Kč včetně DPH

3.4.4. PPL, dobírka - firma: 140,- Kč včetně DPH

3.4.5. PPL, dobírka - soukromě: 152,- včetně DPH

 

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář pro „zaregistrovaného“ kupujícího obsahuje zejména informace o:

3.5.1. „Vaše označení“ – volitelné pole, nemusí být vyplněno

3.5.2. „Způsob dopravy“ – kliknutím na šipku rolovacího seznamu za textem „Vyberte si“ vybere kupující způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“):

3.5.2.1. „Osobní odběr“ – platí pouze pro osobní odběr v Plzni, jedná se o poplatek za přesun zboží z centrálního skladu do Plzně“

3.5.2.2. „PPL zálohově -firma“ – platba předem na základě zaslané zálohové faktury pro živnostníky, firmy a společnosti

3.5.2.3. „PPL zálohově -soukromě“ – platba předem na základě zaslané zálohové faktury pro soukromé osoby

3.5.2.4. „PPL, dobírka - firma“ – platba při převzetí zboží přepravní společnosti PPL pouze v hotovosti pro živnostníky, firmy a společnosti

3.5.2.5. „PPL, dobírka - soukromě“ – platba při převzetí zboží přepravní společnosti PPL pouze v hotovosti pro soukromé osoby

3.5.3. „Poznámka“ – volitelné pole, nemusí být vyplněno

3.5.4. „Dodací adresa“ (jméno, nebo název společnosti, dodatek – volitelné pole, ulice a číslo popisné, obec, PSČ, stát, telefon)

3.5.5. Informace o objednávaném zboží (kód, název, dostupnost, množství, cena za kus, cena s DPH za kus, cena celkem bez DPH, cena celkem s DPH)

3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář pro „jednorázový nákup“ kupujícího obsahuje zejména informace o:

3.6.1. „Vaše označení“ – volitelné pole, nemusí být vyplněno

3.6.2. „Způsob dopravy“ – kliknutím na šipku rolovacího seznamu za textem „Vyberte si“ vybere kupující způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“):

3.6.2.1. „Osobní odběr“ – platí pouze pro osobní odběr v Plzni, jedná se o poplatek za přesunt zboží z centrálního skladu do Plzně“

3.6.2.2. „PPL zálohově -firma“ – platba předem na základě zaslané zálohové faktury pro živnostníky, firmy a společnosti

3.6.2.3. „PPL zálohově -soukromě“ – platba předem na základě zaslané zálohové faktury pro soukromé osoby

3.6.2.4. „PPL, dobírka - firma“ – platba při převzetí zboží přepravní společnosti PPL pouze v hotovosti pro živnostníky, firmy a společnosti

3.6.2.5. „PPL, dobírka - soukromě“ – platba při převzetí zboží přepravní společnosti PPL pouze v hotovosti pro soukromé osoby

3.6.3. „Poznámka“ – volitelné pole, nemusí být vyplněno

3.6.4. „Kontaktní údaje“ – (jméno, příjmení, telefon, mobil - volitelné pole, email)

3.6.5. „Dodací adresa“ (jméno, nebo název společnosti, dodatek – volitelné pole, ulice a číslo popisné, obec, PSČ, stát, telefon)

3.6.6. „Firemní údaje“ – (pokud se jedná o osobu, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání je nutné pro správné vystavení faktury vyplnit nepovinná pole: název, dodatek názvu v případě že existuje, IČ, DIČ, ulice a číslo popisné, obec, PSČ, stát)

3.7. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednání“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Tento proces je plně automatický. Pokud nastane situace, kdy kupující neobdrží na svou elektronickou adresu potvrzení o obdržení objednávky, došlo s největší pravděpodobností k chybnému vyplnění elektronické adresy kupujícího, nebo k chybě na straně elektronické adresy kupujícího. V tomto případě doporučujeme kontaktovat naši společnost.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), nebo dohodnout jinou formu úhrady, například zálohovou fakturou.

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11. Po expedici zboží je automaticky odeslán kupujícímu email s informací o zásilce, číslem balíku, případně dobírkové částce.4. Cena zboží a platební podmínky

 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese KOMETA Plzeň, Jateční 12, 301 00 Plzeň (Areál Arazim), GPS: 49.752460, 13.402828;

4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-6594260287 / 0100, vedený u společnosti KOMETA Plzeň s.r.o., IČ: 02646251 (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady spojené s balením a dodáním jsou automaticky přičteny k objednávce kupujícího na základě volby „způsobu dopravy“ kupujícího. Kupující je tak vždy předem seznámen s veškerými náklady spojenými s balením a dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu při platbě na dobírku, nebo při volbě bezhotovostní platby. Při volbě „PPL zálohová faktura“ je vždy ze strany prodávajícího na základě rozhodnutí kupujícího zaslána zálohová faktura. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v písemné formě spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.5. Odstoupení od kupní smlouvy

 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info @ kometa-plzen.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), Vás spotřebitele, jako prodávající informujeme o subjektu věcně příslušném k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: adr.coi.cz


Dále Vás iformujeme o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, jakož to „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetové tržiště usazené v Unii“, užívající e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. o platformě pro řešení sporů online Evropskou komisí na internetové adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info @ kometa-plzen.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.10. Ochrana osobních údajů

 10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších údajů vyplněných kupujícím při objednávce (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.11. Zasílání obchodních sdělení a ukladání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.12. Doručování

 12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.13. Závěrečná ustanovení

 13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

13.4.1. adresa pro doručování: KOMETA Plzeň s.r.o., Jateční 12, 301 00 Plzeň

13.4.2. adresa elektronické pošty – obecné informace: info @ kometa-pzen.cz

13.4.3. adresa elektronické pošty – reklamace: reklamace @ kometa-plzen.cz

13.4.4. adresa elektronické pošty – servis: servis @ kometa-plzen.cz

13.4.5. telefon: +420 603 212 051

13.4.6. telefon: +420 603 554 006

13.4.7. telefon: +420 377 451 415

13.4.8. skype: kometa-plzen

13.4.9. ICQ: 251-861-027

 

V Plzni dne 27. května 2014

Aktualizováno 1.2.2016 (přidán bod 8 týkající se  mimosoudního řešení spotebitelského sporu, následující body byly označeny číslem o jednu jednotku vyšším)

Jednatel společnosti

Petr Novák

infortrend.jpgintel.jpgkerio.jpgmicrosoft.jpgstormware.jpg

Kontakt

KOMETA Plzeň s.r.o.
Jateční 1723/12
301 00 Plzeň

Tel: 603 554 006, 603 212 051
Email: info@kometa-plzen.cz
Website: www.kometa-plzen.cz
Website: www.jsemchytrydum.cz
Obchodní podmínky: ZDE

EATON xComfort

Návštěvnost

374623
DnesDnes13
VčeraVčera71
Tento týdenTento týden84
Tento měsícTento měsíc1893
CelkemCelkem374623
3.239.11.178